60ml Amber aýna Pharmapac Jar we 38mm Gara karbamid gapagy

Gysga düşündiriş:

Farmakapak tabletkalary seriýamyz lukmançylyk we derman senagatynda giňden ulanylýar.Planşetler, planşetler we kapsulalar, esasanam ýagtylyga duýgur adamlar üçin ajaýyp ammar ýerini üpjün edýär.Müşderileriňize gymmatly maglumatlary bermek üçin önüm maglumat belligini konteýneriň ýüzüne aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz.

Ölçegler 60ml
Reňkler bar Amber

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

60ml amber aýna flakonlar we gapak, derman gaplaýyş çözgütlerimiziň kliniki çäginiň bir bölegidir.Smoothumşak aýna markaňyzyň söwda belligini, transportyny we tutawajyny dakmak aňsat, amber aýna ultramelewşe çyra üçin tebigy süzgüç hökmünde ulanylyp bilner, şonuň üçin bu kiçijik çüýşede fotosensiw himiki serişdeleri we kapsulalary ygtybarly saklap bilersiňiz.Gabat gelýän 38 mm gara karbamid çüýşesiniň gapagy goşmaça howpsuzlyk üpjün edýär.Astar, aşmagynyň we syzmagynyň öňüni almak üçin çüýşäniň agzyna ýakyn.

60ml Amber Glass Pharmapac Jar we 38mm Black Urea Cap Online satyn alyň

Bu aýna aýna derman çüýşesi hassahanalarda, dermanhanalarda we hirurgiýada, şeýle hem öýde ulanmak üçin iň oňat tabletkadyr.Mekdeplere we barlaghanalara hem degişlidir.Önümlerimiz barada anyk soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat topary bilen habarlaşyp bilersiňiz.Elmydama sizi kanagatlandyryp biljek biriniň bardygyna ynanýarys.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Bahasyna tabletka bankasy we 38 mm gara karbamid gapagy girýär.

● 60ml kuwwaty.

● Amber aýna tebigy UV süzgüji hökmünde çykyş edýär.

Other Beýleki aýna tabletka bankalarymyza göz aýlaňşu ýerde.

Cap Elýeterli gapaklaryň diapazony.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň