212ml Bonta tegelek Jam Jar, Twist-Off gapagy bilen

Gysga düşündiriş:

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Şol ýerdäki adaty şekilli konserwirlenen bankalardan üýtgeşiklik göz öňüne getirseňiz, biziň bonta bankalarymyz önümiňize bäsdeşleriňizden has ýokary bolmagy üçin gözleýän zadyňyz bolup biler.Heselimleýji bellik bilen bellik edilip bilner.Käbirleri el degirmek üçin hatda mata jam gapagyny hem goşup bilerler.

Göni gapdallar banka ýönekeý we döwrebap görnüş berýär, giň agzy doldurmagy aňsatlaşdyrýar!Beýleki bankalaryň köpüsinde bankanyň agzy has kiçi, ýöne bu banka adaty jam bankasyndan birneme giňdir, jamy tapmagy biraz aňsatlaşdyrýar.

Dürli görnüşdäki jam, gyzgyn çili jam, bal, çeýn, turşu we souslar üçin amatly.Alterna-da bolmasa, bu bankany ýörite içgileriň üýtgeşik gatlakly desertleri üçin ulanyp bilersiňiz.Üzüm stili bilen halaýanlygyny subut edendigi üçin “köne moda” görnüşi hem hasaplanýar.

Onda, näme üçin 212ml Bonta Glass Jar-yň beýik taraplaryny peýdalanyp, desertleriňiz bilen wizual täsir etmeli däl?Ajaýyp Eton Mess üçin meringue, miwe we krem, tiramisu üçin kofe, gubka we krem!Islendik nahar myhmanlaryny hökman haýran galdyrar!

Örtükli gapak

Bükülen gapaklaryň hemmesi rezin bilen örtülendir.Hil liniýalary howa geçirmeýän möhür döretmek arkaly syzmagyň öňüni alýar we iýmitiň saklanyş möhletini uzaldýar.Bu hünärli gutarnykly önümler, markaňyzy görkezmek üçin gaty gowy.

Önümiň görkezilmegi

2apyk gapakly 212ml bonta tegelek jam
2apyk gapakly 212ml bonta tegelek jam
2apyk gapakly 212ml bonta tegelek jam

Gysgaça mazmun

2 212ml kuwwatlylygy, egrilen gapagy öz içine alýar.Adatça gapagy aýratyn satyp bolýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Bul Köp mukdarda satyn almak üçin arzanladyş.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň