500ml Amber Zeýtun ýagy çüýşesi aýna çüýşe we PP nurbat gapagy

Gysga düşündiriş:

Ölçegleriň doly sanawyny berýändigimiz sebäpli, olar ähli önüm setiriňize ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, size diňe çüýşeler gerek bolsa, ýa-da losyon nasoslary ýa-da spreý gerek bolsa, bizde-de bar.

Ölçegler 500ml
Reňkler bar Amber
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

500ml amber zeýtun ýagy çüýşesi gaplama çözgüdiňiz üçin goşmaça çeýeligi üpjün edýär.Her çüýşe, aç-açan aýnadan birnäçe artykmaçlygy bolan ýokary hilli galyň kesilen amber aýnadan ýasalýar.Olara fotosensiw hökmünde klassifikasiýa edilip bilinjek mazmundan azajyk UV goragy girýär.28 mm polipropilen spiral ýokarky örtük, mazmunyň täze bolmagyny we syzmak howpunyň öňüni almak üçin hatara düzülendir.Bu çüýşäni gapaksyz satyn almak isleseňiz, şu ýerden satyn alyp bilersiňiz.Giňeltmek üçin başga-da inwentar görnüşlerimiz bar, bu çüýşäni gapaksyz satyn almak isleseňiz, şu ýerden satyn alyp bilersiňiz.

500ml Amber Zeýtun ýagy çüýşesi aýna çüýşe we Pp nurbat gapagyny onlaýn satyn alyň

Mazmunyňyz nähili bolsa-da, bu çüýşelerde täze we howpsuz galar.Gaplamak hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Has uly güýje girmezden ozal önüm synagyny geçirmegiňizi maslahat berýäris.Gaplamamyz barada anyk soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Çüýşäniň kuwwaty 500ml.

High qualityokary hilli galyň kesilen amber aýnadan ýasaldy.

● Amber aýnada UV goraglylygy az.

Ly Doly gaýtadan ulanylýar.

Plastiki alternatiwalar bar.

● Doly görnüşigapaklary bar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň