200ml arassa aýna ruhy çüýşesi we dykylyk gapagy

Gysga düşündiriş:

200ml arassa aýna ruhy çüýşesi we dykylygymyz, arak, jyn, viski we brendi ýa-da pikir edip biljek beýleki ruhlaryňyz ýaly ýakymly zatlar üçin ajaýyp çüýşedir.Çüýşäniň düşnükli bolmagy bilen, janly reňkleri owadan görkezýär we Ro Christmasdestwo güni ajaýyp sowgat edýärler.Göz öňüne getiriň, öz qulupnay jynyňyzy guýup, bellikleriňizi ulanyp, isleýşiňiz ýaly bezäň.Şahsy, ýöne ajaýyp sowgat edýärler.

Ölçegler 200ml
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

200ml arassa aýna ruhy çüýşesi we dykylygy, ajaýyp dizaýnda galyp, ýokary hilli arassa aýnadan ýasalýar.Inçe boý, bu çüýşäni halaýan ruhlaryňyzyň hemmesini guýmak we saklamak üçin amatly edýär.Has kiçi göwrümi sebäpli, bazar ýeriňize giriş nokadynda ulanmak isleýän önümleriňiz üçin ulanmak ajaýyp.Müşderileriňize has köp saýlaw hödürlemek size has uly bazar paýyny berer we girdejini artdyrar.Bu, ruhy çüýşelerimiziň arasynda has kiçi bolany üçin, markaňyza giriş hökmünde iň oňat ululygy döredýär.200ml ululyk, doly göwrümli çüýşe üçin gaýdyp gelmezden ozal müşderilere azajyk tagam bermek üçin ajaýyp.Mundan başga-da, çäkler az mukdarda has gowudyr, şonuň üçin her gezek satyn alanyňyzda biraz goşmaça pul gazanarsyňyz!

Şeýle hem 350ml & 700ml ululyklarymyz bar.elýeterli.

Mundan başga-da, müşderileriňize has köp saýlaw hödürlemek üçin sargytlaryňyzy garyşdyryp we deňeşdirip bilersiňiz.

200ml arassa aýna spirt çüýşesini we dyky saklaýjy gapagy onlaýn satyn alyň

200ml arassa aýna ruhy çüýşesi ajaýyp ýa-da ferma dükanlary, kiçi öndürijiler, içgiler satyjylar, arassalaýjy enjamlar we başgalar ýaly kärhanalar ajaýyp.Dyky saklaýjy bilen nusgawy dizaýn, müşderi bilen ýüzbe-ýüz bolanda ulanylanda dogry täsir eder.Ruh çüýşelerimiziň diapazony bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● 200ml göwrümli çüýşe.

High qualityokary hilli arassa aýnadan ýasaldy.

● Bahasyna 19 mm dykylyk dykyz gapagy girýär.

Spir Ruhlar üçin ajaýyp.

350 350ml & 700ml & 750ml & 1000ml ululykda hem bar.

Spirit Bu ýerde ruhy çüýşeleriň doly görnüşini görüp bilersiňiz.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň