100ml aýna spirt çüýşesi we alýumin gapagy

Gysga düşündiriş:

Kümüş nurbatly 100ml spirtli çüýşe viski we beýleki spirtli içgiler üçin adaty çüýşedir, şeýle hem içgiler tarapyndan çüýşäniň görnüşini tanamak aňsat bolany üçin, ähli ruhlar üçin iň gowy seçimdir.Gönüburçly çüýşe ýokary hilli aýnadan ýasalýar we onuň ýumşak, inçe silueti ýönekeý çüýşe markasyna ýetmek üçin ýeterlik ýer berýär.

Ölçegler 100ml
Reňkler bar Aç-açan aýdyň
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Kümüş nurbatly gapakly aýna alkogol çüýşämiz, iýmit däl zatlary hem saklamak üçin amatlydyr, alkogolly içgileri we souslary, ýakymly ysly zatlary we atyrlary saklamak üçin amatlydyr.Bu çüýşäni diňe içgiler şkafy ýa-da sowgat çüýşesi hökmünde ulanmak isleseňiz, 28mm boýnuna lenta daňyp, özüne çekiji goşup bilersiňiz.Bu 100ml arassa ruh çüýşesi önümleriňizi görkezmek üçin iň oňat saýlawdyr.

100ml aýna spirtli çüýşe çüýşäni we alýumin gapagyny onlaýn satyn alyň

GoWing-de çüýşelerimizi satyn alsaňyz, müşderilere göwrümli we wagtynda we netijeli üpjünçilik zynjyryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýäris, sargydyňyzy dükanlarymyzda ygtybarly ýerleşdirip bilersiňiz.Mundan başga-da önümlerimizi ajaýyp bahalardan alyp bilersiňiz.Köp mukdarda satyn almagy saýlasaňyz, töleg wagtynda sargytyňyzda ep-esli arzanladyş hödürläris.Customershli müşderilere köpçülikleýin önümçilige girmezden ozal önümleriňiziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlamak üçin maslahat berýäris.Önümlerimiz ýa-da gaplamalarymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Çüýşäniň kuwwaty 100ml.

● Bahasyna çüýşe we karbamid gapagy girýär.

● 28mm boý.

Bul Köp mukdarda arzanladyş.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň