1 litr Kristal aýna gül wazalary

Gysga düşündiriş:

Surfaceer ýüzünde dizaýn üçin ajaýyp nagyşly özüne çekiji kristal gül waza, içindäki dizaýn gurşun kristaly ýaly ýagtylygy görkezýär.Islendik gül bilen ulanylyp, ýer bezegine gowy duşup bilersiňiz.

Ölçegler 1 litr
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Açyk gül wazalarymyz ýokary hilli aýnadan, elde ýasalan hrustal arassa aýnadan ýasalýar.Ol berk, galyň, çydamly we stoluňyzda deň durar.Her gün ulanmak üçin ajaýyp waza.Agyr esas we galyň aýna göwre dizaýn edilen hrustal gül waza.Galyň, güýçli we agyr esas ony aňsatlyk bilen ýitirmez.Bu ajaýyp, ýönekeý stil gurşunsyz hrustal aýna waza, stoluňyzyň merkezinde ajaýyp bezeg bolar.Nagyş bezegli, ýöne aşa bezegli däl.Dostuňyza, maşgalaňyza öý hojalygy, Ro Christmasdestwo, doglan gün, toý sowgady ýaly ajaýyp sowgat bolardy.

On litr kristal aýna gül wazalaryny onlaýn satyn alyň

Önümlerimiz size elýeterli we amatly bahadan ajaýyp wariant hödürleýär.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

2
1
3

Gysgaça mazmun

● 1 litr kuwwat

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

● Ulanylyşy: Öý bezegi Toý bezegi

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň