Gara plastik gapakly 350ml pomidor gyzgyn sous aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Gapaklary bolan bu aýna doldurylýan winaigrette çüýşeler, öýde öndürilen winaigrette, salat geýinmek ýa-da geýim geýmek isleýänler üçin ajaýyp.

Ölçegler 350ml
Reňk bar Arassala
 • facebook
 • youtube
 • instagram
 • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Galyň diwarly dizaýn, bu aýna çüýşeleri iň oňat gyzgyn sous öndürijileriniň we bilijileriniň edişi ýaly täjirçilik hünär dükanyna meňzeş görnüşi bilen gaty çydamly edýär.TOP hili, agyr aýna, ygtybarly we ajaýyp!Öýde ýasalan gyzgyn sous, öýde öndürilen ýaglar, ekstraktlar, geýimler, sirkeler, limon cello, şeraplar, likýor, hatda halaýan çişikleriňiz üçin dispenser we ş.m.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.

Gara plastik gapakly 350ml pomidor gyzgyn sous aýna çüýşesini onlaýn satyn alyň

20 ýyldan gowrak, iň berk hil gözegçiligi we iň gowy hyzmat GO Wing üçin gündelik ulanylýan aýna gap-gaçlary pudagynda uly abraý gazandy.Häzirki müşderi bazamyz esasan alkogol öndürijilerinden, sous zawodlaryndan, zynjyr şiresi we kofe dükanlaryndan, ýakymly önüm öndürijilerden we kosmetika kompaniýalaryndan durýar.Qualityokary hilli önümçilik, çeýeligi, reaktiwligi we bäsdeşlik bahalary Hytaýda iň ýokary aýna öndürijileriniň arasynda Go Wing-i çaklady.Amerikan, Eastakyn Gündogar, Aziýa we Europeanewropa ýurtlaryndan 2000-den gowrak marka eýýäm biziň bilen işleşmegi saýlady.Çüýşäňizi özleşdirip, Go Wing önümiňize bulutdan çykmaga kömek edýär.Markaňyz üçin BIR-den HER çüýşe Go Wing bilen bilelikde işleşiň.Ganat, dünýä üçin täze aýna gaplaýyş şöhlesi!

Önümiň görkezilmegi

9 (1)
6
8

Gysgaça mazmun

 • Kuwwaty 350ml
 • Bahasy diňe çüýşäni öz içine alýar.
 • Ulanylyşy: pasyllar
 • Taýýar aksiýa önümleri üçin karton guty bilen gaplanar.
 • Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
 • Köpçülikleýin sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.
 • Halkara söwda üçin iň azyndan bir palet almagy maslahat berýäris, sebäbi iberiş bahasy ýokary bolup biler.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň