Kellesi aýna çüýşe gijeki klub çakyr kubogy 750ml

Gysga düşündiriş:

Bu çüýşe köplenç barlarda ulanylýar we öýde bezeg hökmünde hem ulanylyp bilner

Ölçegler 750ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu çakyr çüýşesi, awangard we salkyn kelle görnüşinde ýasaldy.Şol bir wagtyň özünde, şerabyň reňkine görä dürli wizual effektlere ýetip bilersiňiz.

Çyralar we çakyr reňkleriniň utgaşmasy bilen gaty ajaýyp täsir edip biler.Baryň şahsyýetini görkezmek üçin bu çüýşeleri çubugyňyza goýup bilersiňiz ýa-da Halloween-de bu çüýşe bilen öýüňizi bezäp bilersiňiz.Elbetde, bu çüýşäni şerap içmek we gündelik durmuşda dostlaryňyz bilen oturylyşyk üçin ulanyp bilersiňiz.

Dizaýn aýratyn bolsa-da, çüýşäniň saklanyş işine täsir etmeýär.Bu çüýşäniň uly kuwwaty bar we dykylyk gowy möhürleýji täsir edip biler we saklanylýan çakyryň hiline täsir etmez.

750ml kellesi aýna çüýşe gijeki klub çakyr kubogyny onlaýn satyn alyň

Bezeg hökmünde ulanmakdan başga-da, käbir dostlaryňyza sowgat berende şahsyýetiňizi görkezmek üçin bu çüýşäni saýlap bilersiňiz.Önümlerimiz ýokary hilli we arzan bahadan, bu siziň iň gowy saýlamagyňyzdyr.

Önümiň görkezilmegi

Kellesi1
Kellesi2
Kellesi3
Kellesi4
Kellesi5

Gysgaça mazmun

50 750ml Kellesi aýna çüýşe gijeki klub çakyr kubogy

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň