Piwo çüýşesi 207ml

Gysga düşündiriş:

207ml egri piwo çüýşesi, bir sagada golaý aýna şekiline egrelip, gözüňe çekmegi aňsatlaşdyrýar we gözüňe özüne çekiji bolýar. Köplenç piwo saklamak üçin ulanylýar

Ölçegler 207ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

207ml arassa aýna piwo çüýşesi, dürli içgileri guýmak üçin ajaýyp, retro görnüşli çüýşe.Arassa aýna müşderileriňize önümi görmäge mümkinçilik berýär we tekiz ýeri bellik etmek üçin amatlydyr. Piwo üçin döredilen hem bolsa, bu çüýşe kola we tagamly suwlar ýaly sidr we alkogolsyz içgiler ýaly köp içgiler üçin amatly we markaňyzy berýär hünär görnüşi!Bu aýna çüýşäniň ýönekeý görnüşi, islendik marka stili bilen işleýändigini aňladýar.Bu çüýşe gapaksyz gelýär, isleseňiz öz ýapyklaryňyzy goşup bilersiňiz. Aýna çüýşämiz çüýşe çüýşeleri we dürli içgileri saklamak üçin ajaýyp gaplama usulydyr, senet piwolaryndan, sidrlerden we aleslerden şirelere, gazly içgiler, henizem we gazly suwlar.

207ml piwo çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu 330ml aýna piwo çüýşesi mikrobraýwerler, içgiler öndürijiler, içgiler öndürijiler, içgiler lomaý satyjylar, piwo we sidr öndürijileri we başgalar ýaly kärhanalar üçin ajaýyp.Bu çüýşäni häzirki işiňize gaty az täsir edip, içerde we täjirçilikde ulanyp bolýar.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_1
wps_doc_2
wps_doc_3

Gysgaça mazmun

7 207ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň