Piwo çüýşesi 250ml

Gysga düşündiriş:

250ml arassa aýna piwo çüýşesi, ýokary hilli, arassa aýnadan ýasalan adaty şekilli piwo çüýşesidir, içgiňizi ähli şöhratynda ajaýyp görkezýär.

Ölçegler 250ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

250ml aýna piwo çüýşesi.Arassa aýna çüýşeleri bilen deňeşdireniňde goşmaça gorag hödürleýän ýokary hilli amber aýnadan ýasaldy. Köp görnüşli, ajaýyp we ýokary hilli, arassa aýnadan ýasalan adaty şekilli piwo çüýşesi, içgiňizi ähli şöhratynda ajaýyp görkezýär.Ales, sidr we elbetde piwo guýmak üçin ajaýyp!

Öýde ýasalan piwo we sidrlere döwrebap görnüş we duýgy beriň.Göni taraplar öz markaňyzy goşmak üçin ajaýyp ýer berýär, muny özüňiz edýär.Bu aýna piwo çüýşeleri az mukdarda UV goragyny üpjün edýär, bu bolsa gün şöhlesine duýgur bolup bilýän içgiler üçin iň oňat saýlawy edýär.Muny henizem we gazlandyrylan içgiler üçin ulanyp boljakdygy bilen birleşdiriň we synagdan geçen çüýşäňiz bar!

330ml Amber aýna piwo çüýşesi we Crown Cap, piwo, ales, lager, bitters we gazlandyrylan içgiler üçin ajaýyp.Klassiki dizaýn we ýokary hilli bezeg sebäpli size iň arzan bahadan iň gowy aýna çüýşeler kepillendirilýär.Eger öz piwoňyzy we alesiňizi öndürýän bolsaňyz, size başlamak üçin ajaýyp çüýşelerdir.Eger-de siz belli bir iş bolsaňyz, olar siziň işleriňize yzygiderli girerler.

250ml piwo çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu 250ml aýna piwo çüýşesi mikrobraýwerler, içgiler öndürijiler, içgiler öndürijiler, içgiler lomaý satyjylar, piwo we sidr öndürijiler we başgalar ýaly kärhanalar üçin ajaýyp.Bu çüýşäni häzirki işiňize gaty az täsir edip, içerde we täjirçilikde ulanyp bolýar.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_1
wps_doc_2
wps_doc_3

Gysgaça mazmun

● 250ml piwo çüýşesi.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň