100ml arak kiçi aýna çakyr çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Içgileriňiz, içgileriňiz üçin ajaýyp çüýşeler.Dürli ýapylmak, bu ýokary hilli döwrebap çüýşelerde dürli suwuklygy saklamaga kömek eder.Çüýşäni adaty bellikleriňiz bilen bezäň, üstünde içginiň ady bolan çakyr jadylaryny goşuň.Öýüňizde, barda ulanmak ýa-da sowgat bermek üçin ajaýyp.

Ölçegler 100ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Dorkly 100ml kiçi aýna çakyr çüýşämiz, jynlaryňyz, araklaryňyz we beýleki ruhlaryňyz bilen doldurylmak üçin aglaýar!Çüýşäniň kakylmagyny kynlaşdyrýan, şeýle hem markaňyza güýç we goşmaça gymmatlyk goşýan galyň aýna bazasy bar.Mundan başga-da, bu çüýşe mähirli, çakyr we tagamly suw ýaly beýleki içgiler üçin amatlydyr.Çüýşe we dykylyk, syzmagyň öňüni alýan we çüýşäniň mazmunyny täze saklaýan dyky saklaýjy gapak bilen doly.Bu ajaýyp çüýşe dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin ajaýyp sowgat eder - diňe sowgat kartlaryňyzy inçe boýnuňyza dakyň.Bu çüýşäni täjirçilik bölekleýin maksatly ulanýan bolsaňyz, gündelik durmuşyňyzda ajaýyp gural boljak markaňyzy goşmak üçin giň ýer bar.

Dork bilen onlaýn 100ml arak kiçi aýna çakyr çüýşesini satyn alyň

Esasy önümlerimiz aýna çüýşeler, kosmetiki çüýşeler, çakyr çüýşeleri, alkogolsyz içgiler we ş.m. Elbetde, öýde reňkli pürküji boýag we ýüpek ekranly çap edip bileris.Müşderiler tarapyndan gysga wagtyň içinde hödürlenýän çyzgylara we nusga çüýşelerine görä ýokary hilli we iň amatly bahaly modelleri öndürip bileris.Ajaýyp önümlerimize esaslanyp, içerki we daşary ýurtly müşderilerden ýokary öwgi aldyk.Kosmetiki çüýşelerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta Afrika we Awstraliýa eksport edilýär we dünýäde gaty meşhurlyk gazandy.Biziň kompaniýamyz, aýna önümleriniň we paket derejesiniň ýokarlanmagyna göz ýetirip, beýleki kompaniýalardan has ýokary bolan alma, spreý boýag we geçiriş-bezeg bezeg işlerini gözleýär we özgerdýär.Bazary gollanma hökmünde kabul ederis, müşderileriň isleglerine ünsi jemläris, dolandyryş ukybyny ýokarlandyrarys we "köpçülikleýin täsir we ylmy dolandyryş" maksady bilen döredijiligi höweslendireris.Her bir müşderi üçin aýna önümleriniň we hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis we siziň bilen gowy iş gatnaşyklaryny ýola goýmagymyzy isleýäris.

Önümiň görkezilmegi

微 信 图片 _20230214141636
微 信 图片 _20230214141640
微 信 图片 _20230214141617

Gysgaça mazmun

● 100ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň