50ml lomaý aýna inedördül çüýşe aýna saklaýyş çüýşesi bal çüýşesi

Gysga düşündiriş:

50ml lomaý lomaý aýna kwadrat çüýşe aýna saklaýyş çüýşesi bal çüýşesi we süýt çaý käsesi kwadrat çüýşe kwadrat çüýşe kosmetika çüýşesi biziň täze çüýşe görnüşimiz Hytaýyň täze tehnologiýasydyr, çüýşäniň görnüşini, üýtgeşik görnüşini, ugurtapyjylygyny, ululygyny, umumy material kabul edip biler açyk hrustal akÖýde gündelik ulanmak üçin iň oňat saýlama sagdyn aýna, super möhür ulanýarys.

Ölçegler 50ml , 75ml, 100ml , 150ml
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

50ml lomaý aýna kwadrat çüýşe aýna saklaýyş çüýşesi bal çüýşesi thick Galyňlaşdyrylan aýna sagdyn material ulanýarys, ammar has ygtybarly, adaty ululygy 9,5 sm ini, beýikligi 12,3 sm, gapagy dürli reňkler bilen düzülip bilner, maslahat berýäris bal saklamak, sebäbi miwe suwuna aç-açan ýa-da bal täsiri has gowy, has aýdyň bolar.Emma bu zatlara garanyňda has ýygy ulanylýar.Müşderilerimiziň pikirine görä, bu çüýşeleri konserwirlenen önümlere, çili sousyna, gödek dänelere, tagamly, duzly, guradylan miwe, çaý ýapraklary we ş.m. goýup bolýar.Çüýşäniň gapagy metal daşky örtükden, poslama garşy, zäherli we sagdyn, çydamly.Tegelek çüýşäniň agzy, tegelek we ýylmanak çüýşäniň agzy, spiral dizaýny, çüýşäniň gapagy bilen ýakyndan gabat gelýär.Çüýşäniň düýbüni galyňlaşdyryň, süýşmäge garşy zolak dizaýny, iş stoly bilen sürtülmäni ýokarlandyrýar.Ajaýyp möhür, tozan we çyglylyga garşy, has ygtybarly ulanyň.Öýde gündelik ulanmak, saklamak we saklamak üçin ulanylýar.Modeliň näderejede giňdigi, şeýle hem adaty ululykda.

50ml lomaý aýna kwadrat çüýşe aýna saklaýyş çüýşesi bal çüýşesini onlaýn satyn alyň

50ml lomaý aýna kwadrat çüýşe aýna saklaýyş çüýşesi bal çüýşesi ýaş we moda nesil üçin iň meşhur çüýşeleriň biri bolar.Önümlerimizi saýlaň, göwnüňizden turmajakdygyňyza söz berýäris!

Önümiň görkezilmegi

Bal bankasy 101
Bal bankasy 102
Bal bankasy 103
Bal bankasy 104

Gysgaça mazmun

50 50ml lomaý lýuks aýna kwadrat çüýşe aýna saklaýyş çüýşe bal çüýşämiziň köpüsine gabat gelýär
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň