370ml Aýna ýumurtga çüýşelerini arassalaň we gapagy ýapyň

Gysga düşündiriş:

Mazmuny ygtybarly saklamak üçin güýçli ýapyk bankany almak üçin gapagy ýuwaşlyk bilen nurbatlamaly.Tankyň boýnundaky möhüri döretmek / goýbermek üçin ýönekeý we aşak öwrüň.Gapagyň bitarap gara markanyň dürli görnüşlerine gabat gelýär.Önümiň köp taraplylygy sebäpli, islendik iş gurşawynda diýen ýaly ulanylyp bilner.

Ölçegler 370ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

370ml arassa aýna ýumurtga bankasy we egrilen gapak, orta ululykdaky jamlary we konserwalary, şeýle hem beýleki azyk we iýmit däl zatlary howpsuz saklamak üçin ajaýyp bankanyň gapagydyr.Qualityokary hilli arassa aýna müşderilere bankadaky önümi gowy görmäge mümkinçilik berýär, eger reňkli dykyzlyklar bilen doldursaňyz, satuw nokady.Egri, ýylmanak çüýşe, tekiz aýna ýüzüne bellik goýup, kompaniýanyň markasy we önüm maglumatlary goşmagy aňsatlaşdyrýar.

370ml arassa aýna ýumurtga çüýşelerini satyn alyň we onlaýn gapagy ýapyň

Özboluşly şekilli ýumurtga aýna banka, köp taraplylygy we tygşytly bahasy sebäpli iri bölek satyjylar we öý dykylyşy öndürijileri üçin ajaýyp saýlawdyr.Önümlerimiziň haýsydyr biri barada soragyňyz bar bolsa, kömek etmekden hoşal bolan müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Bahasyna banka we egrilen gapak girýär.

● 370ml kuwwaty.

● Gaýtadan ulanylýan.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň