9cl 'Meredit' aýna ses

Gysga düşündiriş:

9cl aýna ses ýönekeý we döwrebap waza.Onuň ajaýyp ýönekeýligi öýde, toýlarda we beýleki wakalarda ajaýyp merkezi bezegleri döretmäge mümkinçilik berýär.Arzuw gutusyny şem, efir ýaglary, daşlar ýa-da güller bilen dolduryň.Mundan başga-da, 9cl “Meredith” aýna sesimiz islendik aşhana şkafyna ajaýyp bezeg goşup biler.Onuň ululygy we agramy şem ýa-da aromaterapiýa üçin iň oňat gap hökmünde ulanmak üçin örän amatlydyr.Mundan başga-da, kiçijik çakyr aýnasy ýa-da ownuk desertler ýa-da Canapés üçin hem ulanylyp bilner.

Ölçegler 9cl
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

9cl aýna sesimiziň aşaky diametri 50mm, ýokarky diametri 55mm.Boýy 96 mm bolan şemler, çaý çyralary ýa-da beýleki ownuk bezegler üçin iň amatly saýlawdyr.Ora-da myhmanlaryňyza ýakymly aperitif hyzmat etmek üçin bu ajaýyp stakany ulanyň.Şonuň üçin nirede bolsa-da, onuň ýeri bar.

9cl 'Meredith' aýna sesli onlaýn satyn alyň

Önümlerimiziň haýsydyr biri barada soragyňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Bu 9cl aýna sesini köp sargyt edip bilersiňiz, sargydyňyzy ýerleşdiriň we töleg wagtynda awtomatiki usulda ep-esli arzanladyş alarys.Aýna seslerimizi aýratyn ýa-da partiýalarda satyn alyp bolýar.Hakyky şahsylaşdyrylan effekt döretmek üçin, dürli guty isleg gutularyny garyşdyryp we deňeşdirip bileris, ýa-da 9cl "Meredith" aýna arzuw gutusynyň ýönekeýligine we nepisligine ýapyşyp bileris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● bankanyň açyklygy 9cl.

● Bahasy diňe bankany öz içine alýar.

● Dürli ululyklar bar.

Glass Aýna sesli bankanyň alternatiw görnüşleri hem bar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň