120ml aýna şem bankaly kub waza

Gysga düşündiriş:

120ml aýna kub waza ýokary hilli, agyr aýnadan ýasalyp, bezegiňize ýokary baha berýär.Şeýle hem içgiler we gyzgyn doldurmak üçin amatly, şonuň üçin wazany özboluşly ýykyjy hökmünde ulanyp bilersiňiz ýa-da öz ysly şemleriňizi döredip bilersiňiz.Deluxe desertlerini bişiriň we myhmanlaryňyzyň goşmaça öwgüleri üçin Glass Cube Vase-da hyzmat ediň.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

120ml aýna şemli banka kub waza, adaty aýna bankanyňyzda ýakymly öwrüm.Öý bezegi we toý merkezleri üçin ajaýyp jümle bolup, ajaýyp we ajaýyp kub.120ml göwrümde, öý bezeginiň ajaýyp beýany, şeýle hem iň oňat miniatýura gap ýa-da özboluşly atylan aýna hökmünde tapawutlanmak üçin ýeterlik uludyr.Oňa düşünmek ýeterlik däl.Diňe 120ml aýna kub wazany daşlar, gymmat bahaly daşlar ýa-da güller bilen dolduryň we açyk görnüşde ýerleşdiriň - ýaşaýyş ýeriňizi, toý mekanyňyzy ýa-da iş otagyňyzy şahsylaşdyrmagyň ajaýyp usuly.

Haryt amaly

120ml aýna kub waza ýokary hilli, agyr aýnadan ýasalyp, bezegiňize ýokary baha berýär.Şeýle hem içgiler we gyzgyn doldurmak üçin amatly, şonuň üçin wazany özboluşly ýykyjy hökmünde ulanyp bilersiňiz ýa-da öz ysly şemleriňizi döredip bilersiňiz.Deluxe desertlerini bişiriň we myhmanlaryňyzyň goşmaça öwgüleri üçin Glass Cube Vase-da hyzmat ediň.

Önümiň görkezilmegi

120ml aýna şem banka kub kubasy (3)
120ml aýna şem banka kub kubasy (2)
120ml aýna şem banka kub kubasy (1)

Gysgaça mazmun

Ase Waza kuwwaty 120ml.

Orange Pyrtykal, gyrmyzy we ş.m. ýaly köp reňkli pürküp bolýar.

V Sesli we şem bankalarynyň dürli ululyklary we görnüşleri bar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Bul Köp mukdarda satyn almak üçin arzanladyş.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň