D80 / D90 (mm) Biodegrasiýa edilip bilinýän çüýşe üçin bir gezek ulanylýan kubok gapak gapagy

Gysga düşündiriş:

Bu bir gezek ulanylýan bagasse gapagy biodegrirlenip bilinýän bagasse materialyndan ýasalýar.Ulanylandan soň gapagy doly biodegrirlenip bilner, şonuň üçin daşky gurşawyň hapalanmagy barada alada etmeli däl.Mundan başga-da, käsämiziň gapagy ak, gaty ýönekeý we owadan.Bu aralykda, dürli reňkli käselere hem ulanylyp bilner.Netijede, önümiňizi syzmakdan goramak üçin galyňlygy bar.

Ölçegler D80 (mm), D90 (mm)
Reňkler bar Ak, gyzyl, gara, kofe

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biodegrirlenip bilinýän çüýşe üçin D80 / D90 (mm) Bir gezek ulanylýan kubok gapakly gapasse pulpasyny satyn alyň

Gapagyň aşagy käsäňize gaty laýyk gelýär, şonuň üçin önümiňizi goraýar.“Bagasse LIDS” -den başga-da, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin “bagasse” görnüşli dürli görnüşli önümler hem bar.Näme gerek bolsa, islegleriňizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.Hat-da nahar önümleriňizi we LID-leri hem düzüp bileris.Şol bir wagtyň özünde, iň arzan bahadan iň gowy önüm saýlamagyňyzy üpjün edýäris.Gaplamamyzyň amaly ulanylyşy barada soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 71
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 72
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 73
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 74
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 75

Gysgaça mazmun

● BiziňBir gezek ulanylýan kubok gapagyiýmit derejesi tassyklandy.

● Saklamak aňsat, şonuň üçin saklaýarlar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň