15ml arassa / Amber / Mat gara aýna dyrnak Çotga bilen polýak çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Dyrnak lakyny, boýagy, efir ýagyny ýa-da beýleki laboratoriýa suwuklyklaryny saklamak üçin ajaýyp.Dyrnagyň täze reňklerini ýa-da dokumalaryny garyşdyrmak we döretmek, ýalpyldawuk we başga-da köp zatlar üçin ulanyň.

Ölçegler 15ml
Reňk bar Arassa / Amber / Mat Gara
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Boş dyrnak lak çüýşesi syzdyryjy.Çotganyň gapagy dogry nurbatlanan bolsa, berk we tötänleýin syzmagyň öňüni alyň.Owadan ululygy götermek aňsat, syýahatyňyz üçin az mukdarda dyrnak laklaryny we beýleki suwuklyklary saklamak üçin ajaýyp we sumka sumkasy ýa-da goş goşlary üçin amatly.Dyrnak lakyny, boýagy, efir ýagyny ýa-da beýleki laboratoriýa suwuklyklaryny saklamak üçin ajaýyp.

“Brush Online” bilen 15ml arassa / amber / mat gara aýna dyrnak polýak çüýşesini satyn alyň

Dizaýn we in engineeringenerçilik tejribämizi birleşdirip, müşderilerimiz üçin aýratyn talaplaryna laýyklykda döredijilikli we funksional ýöriteleşdirilen gaplamalary ösdürýäris.Portfolio täze innowasiýa önümlerini yzygiderli goşmak bilen, tygşytly aksiýa galyndy önüm kategoriýalarynyň giň toplumyny hödürleýäris.Konsepsiýa dizaýnyndan, ösüşden, önümçilikden, bezegden, ammardan başlap paýlanyşa çenli ähli gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin bir gezeklik ýokary hilli hyzmatlary hödürleýäris.

Önümiň görkezilmegi

111
444
22

Gysgaça mazmun

● çüýşäniň kuwwaty 15ml.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň