5ml kwadrat goşa diwar kosmetika bankalary, Sliver gapagy bilen

Gysga düşündiriş:

Olar ýokary hilli kristal aýnadan, galyň aýnanyň düýbünden we kosmetika nusgasyny alyp bilmek üçin 5ml kuwwatdan ybarat.Dodak balzam, losýonlar, ýüz kremi, palçyk maskalary, göz kremleri we beýleki kosmetika önümleri üçin giň ulanyş.

Ölçegler 5ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu kosmetiki bankalar ýokary hilli aýna materialdan ýasalan, berk we döwmek kyn, size uzak wagtlap hyzmat eder;Designeňil dizaýn, ony islendik ýere alyp gitmäge mümkinçilik berýär we goş-golamyňyza gaty köp ýük goşmaz.Mundan başga-da, bu kosmetiki bankalar syzmagyň we dökülmeginiň öňüni almak üçin damja garşy çişirilen gapak bilen işlenip düzüldi, gapagy konteýneriň içine berk ýapylanda zatlaryňyzy gowy goraýar.bu aýna kosmetiki gaplary suw bilen aňsatlyk bilen ýuwup bolýar, birnäçe gezek ulanyp bolýar, gündelik durmuşyňyzda ajaýyp gural boljak köp sanly zatlary saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.

“Sliver Lid Online” bilen 5ml kwadrat goşa diwar kosmetika bankalaryny satyn alyň

Owadan we ajaýyp aýna gap-gaçlaryny dizaýn edip durmuşy has ýylylaşdyrmagy maksat edinýäris.Esasy önümlerimiz şerap aýnasy, şampan aýnasy, piwo aýnasy, aýna şem saklaýjy we möwsümleýin, sowgat, öý bezegi we gündelik ulanylyş üçin aýna waza.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Zehinli toparymyz we tejribeli dizaýnerimiz önümlerimizi täze we täze edýän täze pikirler bilen çykyş edýärler, önümlerimizi we hyzmatymyzy gowulaşdyrmak üçin hemişe synanyşyk edýäris.Döredijilik, dizaýn we täzeliklerden doly, her aýna gap-gaçlaryň üsti bilen ajaýyp durmuş duýgusyny hödürlemäge üns berýäris.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

2_ syn_rev_1 (1) (1)
1
44444444 (1)

Gysgaça mazmun

● 200ml kuwwaty.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň