Alýumin gapagy 700ml

Gysga düşündiriş:

700mlstandar Rum çüýşesi, basylan şireleriňiziň, piwoňyzyň, hatda çakyrlaryňyzyň we spirtleriňiziň ululyklaryny paýlaşmak üçin amatly orta ölçegli çüýşe.

Ölçegler 700ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Içgili retro markasyny satýan bolsaňyz, 750ml aýna swing ýokary çüýşämizden başga zat görmäň.Üzüm görnüşi bar, oňat tutmagy teklip edýän we diňe ajaýyp görünýän taraplary bar! 700ml standart aýna jyn, viski we arak ýaly ruhlar üçin amatlydyr. Klassiki dizaýn, döredijiligiňize girýän ussatlygy doldurýar.Mundan başga-da, müşderileriňize has köp mümkinçilik bermek isleseňiz, 700ml, şol sanda “Spirit Bottles” -iň çäginde dürli ölçeglerimiz bar.Bu çüýşäniň dizaýny bölekleýin gurşawda ýerleşdirilende özüne girýär.Markaňyzyň näderejede ýokarydygyny görkezmek üçin önümleriňiziň birmeňzeş çüýşelerde dürli ölçeg görnüşlerini göz öňüne getiriň?Öýüňizde 500ml Amsterdam çüýşesini ulanjak bolsaňyz, jaýyňyzy hödürlemek üçin ulanylsa ajaýyp sowgat edýär.

Hatda ýörite spirtli içgileri we çakyrlary bu täsin çüýşe bilen dolduryp, markaňyzy bäsdeşleriňizden aýryp bilersiňiz.

700ml standart Rum çüýşesini onlaýn satyn alyň

Önümlerimiz ýokary hilli we arzan bahadan, şeýle hem ajaýyp kepillik hyzmatlary bar .Siz soraglaryňyz ýa-da teswirleriňiz bar bolsa, ýörite müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_1
wps_doc_2
wps_doc_3

Gysgaça mazmun

● 700ml göwrümli çüýşe.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň