250 gezek bir gezek ulanylýan iýmit konteýni we halka gapagy

Gysga düşündiriş:

Naharlarymyz inedördül we ertirlik edinmek üçin ýeterlikdir.Bu kän ýer tutmaýar.Iýmit gabynyň düýbünde gorizontal gurluş bar, bu iýmitiň içerde hereket etmeginiň öňüni alýar.Lighteňil sumkadan ýasaldy.

Ölçegler 250cc
Reňkler bar Ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bagasse gap-gaçlarymyz ekologiýa taýdan arassa we daşky gurşawy goraýjylaryň köpüsini kanagatlandyrar, sebäbi sumka materialymyz bütinleý biodegrirlenip bilner, şonuň üçin saçak gap-gaçlarymyzy howpsuz ulanyp bilersiňiz, sebäbi daşky gurşawymyza ýaramaz täsir etmez.100 göterim ýaşyl.

250cc bir gezeklik iýmit konteýnerini we halka gapagyny onlaýn satyn alyň

Bagasse jamlary, dükanyň holodilnikinde we kafesinde gözüňi özüne çekiji gaplamadan tapawutly bir zat hödürleýär.“LIDS” -iň dizaýny bolsa, ýer tygşytlamak we bölek satuw mümkinçilikleriňizi artdyrmak üçin ýerleşdirilip bilner.Önüm hakda anyk soraglaryňyz bar bolsa, toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, olar ikirjiňlenmän jogap bererler.

Önümiň görkezilmegi

SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 41
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 42
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 43
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 44
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 45

Gysgaça mazmun

● 100% Wegan.

● Salat tabaklarynyň hemmesi iýmit derejesi bilen tassyklanýar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň