30ml Mini Round 1oz Bal Jamy, Twist-Off gapagy bilen

Gysga düşündiriş:

Iýmitlenýän, kiçijik ýakymly 30ml tegelek bankamyz, gapakly gap, marmelad, bal, nohut ýagy, şokolad ýaýramagy, miwe jamy ýa-da başga bir tagamly ýaýramagy saklamak üçin ulanylyp bilner!

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Iýmit önümleriniň nusgalaryny gaplamak üçin ulanylyp bilner, bu bolsa dünýädäki potensial müşderilerden has köp satuwy özüne çeker.

Müşderilere köp satyn almazdan ozal nusga almagy maslahat berýäris.Has uly maliýe maýa goýumlary amala aşyrylmazdan ozal islän zadyňyzy almak üçin has köp mukdarda önüm almazdan ozal önümiňizi synagdan geçirmegiňizi haýyş edýäris.

Gapagyň reňki: gara, kümüş, altyn, gyzyl.

Gyzyl gingham ýaly belli bir gapak dizaýny bilen gyzyklanýan bolsaňyz, düzülip bilner we MOQ mundan beýläk 50,000 bölek bolar.Siziň logotipiňiz hem çap edilip bilner.

Örtükli gapak

Bu kiçijik banka demirden ýasalan gapak bilen doldurylýar, bu gyzgyn doldurmak üçin ajaýyp we howa geçirijilikli möhürlemek üçin rezin bilen örtülendir.Önümleri ýokary hilli görmäge mümkinçilik berýär.Iýmit önüminiň mazmunynyň we tagamynyň täzeligini gorap, bankany diňe öwrüp we ýapyp bolýar.

Önümiň görkezilmegi

30ml Mini Round 1oz Bal Jam Jar, ýapyk gapakly3
30ml Mini Round 1oz Bal Jam Jar, ýapyk gapakly2
30ml Mini Round 1oz Bal Jam Jar, ýapyk gapakly1

Gysgaça mazmun

● Iki banka we gapagyň iki bölegi hem bar, ýöne ony aýratyn satyp bolýar.

M 30ml kuwwaty (takmynan 1oz deňdir).

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Ork Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň