100ml aýna diffuzer çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Specialörite şekilli aromaterapiýa çüýşesi, nyşany müşderileriň isleglerine görä düzüp bileris.

Ölçegler 100ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

 

100mlDiffuser çüýşesi hoşboý yslary bir otagyň töwereginde yzygiderli we yzygiderli paýlamaga mümkinçilik berýän kiçijik çüýşe.Çüýşäniň hrustal arassa aýnasy we silindr görnüşi, gamyş diffuzor önümleriňize ajaýyp görnüş berýär.Bu bukjada çüýşe gapak ýok, Karen diffuzerini ýalpyldawuk gapak bilen satyn alyp bilersiňiz, şonuň üçin tutuş bukjany eliňiziň ujunda saklaň - diňe halaýan hoşboý ysyňyz bilen dolduryň!
Bu çüýşäni ulanmak üçin ony diňe saýlanan ys ýa-da efir ýagy bilen dolduryň, diffuzor gapagyny çüýşäniň ýokarsyna nurbatlaň we deşikden hoşboý ysly diffuzor gamyşlaryny goýuň.Ys ýaýratmak üçin gamyşlary ýaýlaň we otagy doldursyn!

 

100ml aýna diffuzeri onlaýn satyn alyň

Bu 100ml Diffuzer çüýşesi öýde, ofislerde, dükanlarda we salonlarda ulanmak üçin amatlydyr.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris - soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.

Önümiň görkezilmegi

61
62
63

Gysgaça mazmun

● 100ml aýna diffuzer

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň