106ml arassa aýna enaelena Jar we öwrümli gapak

Gysga düşündiriş:

Bu banka ajaýyp, ýöne köptaraply - konserwalary we jamlary saklamak üçin amatly, ýöne süýji ýa-da beýleki ownuk tagam sowgatlaryny hödürlemek üçin hem ulanylyp bilner.Diňe owadan bellik goşuň we bezeg gülläp ösmegi üçin boýnuňyza lenta daňyň!

Ölçegler 106ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

106ml enaelena arassa aýna gap, gaplaýyş maşgalaňyza iň oňat goşundy.Bu banka ýokary hilli arassa aýnadan ýasalyp, gapaklaryň bir topary.Gara, altyn we kümüş saýlap bilersiňiz, mazmunyňyza garamazdan stilde hödürläp bilersiňiz.Bu 106ml enaelena Clear Glass Jar biziň aralygymyzdaky iň kiçidir, ýöne siziň saýlamagyňyz üçin 5 dürli ululyk bar!Enaelena diapazonymyzy 500ml çenli ululykda satyn alyp bolýar, şonuň üçin birmeňzeş gaplamagy hödürlemek üçin bir topar banka gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.Ine, aýna çüýşeler, iýmit üçin dürli aýna bankalary hödürleýäris .Harytlaryňyzy dogry gaplap bilersiňiz we müşderiňiziň ünsüni çekmek üçin bölekleýin taýýardygyny anyklap bilersiňiz!

106ml arassa aýna enaelena Jar we “Twist-Off Lid” onlaýn satyn alyň

20 ýyldan gowrak, iň berk hil gözegçiligi we iň gowy hyzmat GO Wing üçin gündelik ulanylýan aýna gap-gaçlary pudagynda uly abraý gazandy.Häzirki müşderi bazamyz esasan alkogol öndürijilerinden, sous zawodlaryndan, zynjyr şiresi we kofe dükanlaryndan, ýakymly önüm öndürijilerden we kosmetika kompaniýalaryndan durýar.Qualityokary hilli önümçilik, çeýeligi, reaktiwligi we bäsdeşlik bahalary Hytaýda iň ýokary aýna öndürijileriniň arasynda Go Wing-i çaklady.Amerikan, Eastakyn Gündogar, Aziýa we Europeanewropa ýurtlaryndan 2000-den gowrak marka eýýäm biziň bilen işleşmegi saýlady.Çüýşäňizi özleşdirip, Go Wing önümiňize bulutdan çykmaga kömek edýär.Markaňyz üçin BIR-den HER çüýşe Go Wing bilen bilelikde işleşiň.Ganat, dünýä üçin täze aýna gaplaýyş şöhlesi!

Önümiň görkezilmegi

111
333
444

Gysgaça mazmun

● 106ml kuwwaty.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň