100ml Dorika Zeýtun ýagy çüýşesi, Pourer goýmak bilen plastmassa / alýumin gapagy

Gysga düşündiriş:

“Dorica” çüýşämiz, zeýtun ýaglaryny, sirkeleri, çakyrlary, çilli guýlan ýaglary, salat geýimlerini, balzam sirkelerini, sriraça, gyzgyn souslary we beýleki ýakymly zatlary doldurmak üçin ajaýyp.100ml Dorika çüýşesiniň uzyn, tekiz taraplary bellikler ýa-da stikerler bilen markaňyzy goşmagy aňsatlaşdyrýar.Supermarket tekjelerinden başlap, ýokary derejeli restoranlara çenli hemme ýerde ajaýyp we döwrebap görünýär, köpçülikleýin bazara önüm satýarsyňyzmy ýa-da gap-gaçlaryňyzy doldurmak üçin bir topar sous hödürlemek isleýärsiňizmi.Arassa aýna içindäki önüme ajaýyp penjire hödürleýär.

Ölçegler 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml
Reňkler bar Arassa we dürli ýaşyl
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

100ml Dorika ýagly ýag çüýşesi, zeýtun ýagyny ýa-da beýleki ýag önümlerini ýa-da sirkäni doly şöhratynda görkezmek üçin ýasalan adaty Ortaýer deňzine meňzeýär.Balsamik sirke we zeýtun ýaglary bilen dolduryň we restoranyňyzdaky stollaryň üstünde goýuň ýa-da köpçülikleýin bazara salat geýmek we damja damjalaryny guýmak üçin!Bu ýakymly we kiçi we köp sanly sous we geýim geýmek üçin ajaýyp.Çüýşäni bellemek aňsat, şonuň üçin müşderileriňizde zerur bolan ähli ingredientler we allergiýa maglumatlary bar - üstesine-de, bu siziň markaňyzy güýçlendirýär!Bu dorika çüýşesi diňe bir göze dürtülip durman, müşderileriňize önümiňizi aňsatlyk bilen paýlamaga mümkinçilik berýän guýulýan gapak bilen gelýär.Toplum hökmünde satylyp bilner, bu ýerde 3 bölek plastmassa gapak toplumyna (plastmassa gapak, guýma goýmak, gysmak) we alýumin gapak toplumynyň 4 bölegi (alýumin gapagy, guýulýan goýmalar, gysmak).

Önümiň görkezilmegi

Dorika zeýtun ýagy çüýşesi2
Dorika zeýtun ýagy çüýşesi6
Dorika zeýtun ýagy çüýşesi5

Gysgaça mazmun

Oilaglar, geýimler, sirkeler, BBQ souslary, şeraplar we restoranlarda we kafelerde we ş.m. ulanmak üçin maslahat berilýär.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

● 100ml Dorika zeýtun ýagy çüýşesi, guýulýan we gysgaldylan alýumin / plastmassa gapagy öz içine alýar.Adatça aýratyn satylyp bilner, ýöne toplum hökmünde hem satylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň