100ml arassa aýna Maraska çüýşesi (gapak ýok)

Gysga düşündiriş:

Maraska çüýşeleri iýmit derejesidir, şonuň üçin olary dürli iýmitleri saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.Souslary, salat geýimlerini, gyzgyn souslary, ýaglary, ýakymly zatlary, doňdurma souslaryny we başga-da köp suwuk iýmitleri saklamak, paýlamak we satmak üçin ajaýyp gap.Sowgat toplumynyň bir bölegi ýa-da aýratyn element hökmünde ideal!

Ölçegler 100ml
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

100ml arassa aýna Marasca çüýşesi kiçijik, ýöne örän peýdaly çüýşe, esasanam aşhana goşundylarynda ulanmak üçin amatly.Çüýşäniň inedördül gyrasy, aňsat işlemek mümkinçiligini saklamak bilen önümiňize özboluşly görnüş berip biler.Tekiz tarapy hem bar, şonuň üçin önümi şahsylaşdyryp, müşderilere zerur maglumatlary berip bilersiňiz.Çüýşäniň gapagy ýok, ýöne gazanyň garnyndan çişirmeýän nurbat ýa-da infuziýa ýokarsy bilen satyn alyp bilersiňiz.

100ml arassa aýna Maraska çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu 100ml aýna çüýşe, täjirçilik maksatly, şeýle hem souslary we ýakymly zatlary öýde, restoranlarda ýa-da kafelerde paýlamak üçin örän üýtgeşik stil çüýşesidir.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, has uly maýa goýmazdan ozal gaplamalarymyzyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● 100ml kuwwaty.

.5 31.5mm boý.

● Bahada diňe çüýşe bar (gapak ýok).

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň