240ml arassalanan aýna nahary ýa-da egrilen gapakly jam

Gysga düşündiriş:

Aýna ajaýyp himiki garşylykly iýmit howpsuz bolany üçin, bu kombinasiýa bilen hakykatdanam döredijilikli bolup bilersiňiz.Marka ýa-da bellikleri ulanmaly bolsaňyz, tekiz tegelek gyralar muny aňsatlaşdyrýar.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Çutna, bal, jam, otlar, souslar, pastalar, ysly zatlar ... bularyň hemmesi 240ml aýna iýmit / jam bankasy üçin amatly!Klassiki görnüşli banka, önümiňiziň täzeligini gulplaýan we bankany kislotaly önümler üçin amatly edýän rezin örtükli gapakly gapak bilen gelýär.Bu banka çykdajylary azaltmak isleýän kiçi kärhanalar, şeýle hem öý aşpezleri we naharhana önümleri üçin önümlerini görkezmek üçin ajaýyp gaplama görnüşidir. Tekiz egrilen ýüz bellikleri ýa-da beýleki önüm markalaryny goşmak üçin ajaýyp ýer berýär.Mazmuny goramak üçin bankanyň üstüne ýönekeý öwrüp bolýan gapak bilen gelýär.Bankalaryňyzy dolduryň, gapagyny ýapyň we müşderileriňize hödürlenmäge taýyn!

240ml arassa aýna iýmitimiz / Jam Jar & Lid, jam, marmelad we duz ýaly konserwalary saklamak üçin iň meşhur seçimdir, ýöne saýlawlaryňyzy çäklendirmek hökman däl!Şeýle hem makaron souslary, batyrmalar, hoz ýagynyň ýaýramagy we maýonez ýaly ýakymly zatlar üçin ajaýyp gap.Arassa aýna, müşderileriňize näme satyn alýandyklaryny anyk görmäge mümkinçilik berýär we olara ilkinji el hilini kepillendirýär.

Örtükli gapak

Bükülen gapaklaryň hemmesi rezin bilen örtülendir.Acidokary kislotaly dykyzlyk üçin has ygtybarly bolar ýaly, örtükde goşmaça örtük ulanylyp bilner.Howpsuzlyk gulpy hem bar.Gapaklarda altyn, kümüş, gingham we başgalary öz içine alýan dürli reňkler we nagyşlar bar. Gül ýaly ýörite dizaýn isleseňiz, 50 000 bölek MOQ bilen öndürip bileris!

Önümiň görkezilmegi

240ml arassa aýna iýmiti ýa-da egrilen gapakly Jam bankasy (2)
240ml arassa aýna iýmiti ýa-da egrilen gapakly jam (3)
240ml arassalanan aýna iýmit ýa-da egrilen gapakly jam (1)

Gysgaça mazmun

● 240ml kuwwatlylygy, egrilen gapagy öz içine alýar.Adatça gapagy aýratyn satyp bolýar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Bul Köp mukdarda satyn almak üçin arzanladyş.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň