Amber aýna apotek çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Çüýşeleriň gök reňkli aýnasy, çüýşeleriňiziň mazmunyny UV çyrasyndan goraýan süzgüç bolup, himiki we derman ýaly ýagtylyga duýgur önümleri saklamak üçin ajaýyp edýär.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Üzüm stilindäki aýna çüýşeleri gözleýärsiňizmi?“Amber Glass Apothecary” çüýşelerimiz, adatça 1800-nji we 1900-nji ýyllarda derman saklamak üçin ulanylýan çüýşeleriň görnüşidir, ýöne häzirki zaman ýagdaýynda gowy görünýär!Bu çüýşeler içindäki mazmunyň täzeligini gorap saklamak üçin adaty aýna saklaýjylar bilen gelýär.Agaç dykylygy hem bar.Her çüýşe ýokary hilli galyň kesilen amber aýnadan ýasalýar, bu aýdyň kärdeşine garanyňda birnäçe peýdasy bar.

Bu apotekary çüýşe täjirçilik şertlerinde ajaýyp görüner.Eger bar ýa-da restoranyňyz bar bolsa, olar diňe hödürlemek üçin däl, eýsem görkezmek üçin hem ulanylyp bilner.Şeýle hem, hammam duzlary we köpükli hammamlar ýaly bir topar saglyk we gözellik önümlerini saklamak we satmak üçin ajaýyp.Her çüýşe kompaniýanyňyzyň şahsyýetine laýyk marka bermek aňsat.

“Apothecary” çüýşelerimiz, markaňyza gyzykly stil goşmak üçin ajaýyp we ýaglar, hammam duzlary, dermanlar we hoşboý yslar ýaly birnäçe önüm üçin amatly.Hatda gamyş diffuzorlary ýa-da dükanyň penjirelerinde ajaýyp görkeziş elementleri hökmünde ulanylyp bilner.

Markaňyz üçin nusgawy, kaşaň görnüşe ýetmek isleseňiz, iň gowy çüýşeler.

Önümiň görkezilmegi

Amber aýna apotek çüýşeleri6
Amber aýna apotek çüýşeleri5
Amber aýna apotek çüýşeleri4

Gysgaça mazmun

● Göwrümi: 30ml, 60ml, 125ml, 250ml we 500ml bar.

Am Amber ýa-da arassa bankalar bolup biler.

Wooden Agaç dykylyşy ýa-da aýna ýapylmagy bolup biler.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Köpçülikleýin sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň