280ml Dik galyň alty taraply tekiz altyburçly 9.5oz Aýlawly örtükli aýna bal öýjük bankasy

Gysga düşündiriş:

Bu arassa bal bankasy, dürli görnüşli ajaýyp gaplarda gaplanan gapak bilen gaplanýar, ýa-da käbir adamlar hatda bambuk gapagyny ulanýarlar ýa-da käbirleri ekologiýa taýdan arassa görünmek üçin agaç çüýşe ýa-da çemçe goşup bilerler.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu gaty üýtgeşik görnüş, ony beýleki dükanlarda tapmak kyn.Dik altyburç şekilli we bal nusgalary we oturylyşyklar üçin amatly.Şeýle hem, köpçülige gülýän önüm edeniňizde ulanylyp bilner.Adaty altyburçly aýna bankadan has oňat görünýär.Özboluşly döredijiligiňizi görkezmek üçin bu görnüşdäki dürli ululyklar bar.Sowgat päsgelçilikleri hökmünde ajaýyp saýlaw.Bal saklamak üçin amatly we bu ajaýyp bal bankalary supermarket balyndan tapawutlanýar we ýokary bahany sargyt eder.

Elýeterli gapak reňki: häzirki zaman gara, üzüm kümüş, çotga altyn, ýalpyldawuk gyzyl.

Gyzyl gingham ýaly belli bir gapak dizaýny bilen gyzyklanýan bolsaňyz, düzülip bilner we MOQ mundan beýläk 50,000 bölek bolar.Siziň logotipiňiz hem çap edilip bilner.

Örtükli gapak

Bükülen gapaklaryň hemmesi rezin bilen örtülendir.Hil liniýalary howa geçirmeýän möhür döretmek arkaly syzmagyň öňüni alýar we iýmitiň saklanyş möhletini uzaldýar.Bu hünärli gutarnykly önümler, markaňyzy görkezmek üçin gaty gowy.

Önümiň görkezilmegi

280ml Dik galyň alty taraply tekiz altyburçly 9.5oz bambuk gapagy bilen durýan aýna bal öýjük bankasy3
280ml Dik galyň alty taraply tekiz altyburçly 9.5oz bambuk gapagy bilen durýan aýna bal öýjük bankasy6
280ml Dik galyň alty taraply tekiz altyburçly 9.5oz bambuk gapagy bilen durýan aýna bal öýjük bankasy4

Gysgaça mazmun

0 280ml dik altyburçly banka (takmynan 9.5oz ekwiwalent) egrilen gapagy öz içine alýar.Adatça gapaklary aýratyn satyp bolýar.

Six Altyburçluk kolleksiýadaky beýleki kuwwatly bankalar: 100ml, 180ml, 280ml.

Wooden Agaç çemçe hökmany.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň