Alýumin tamper subutnama gapagy bilen 30ml arassa aýna Sirop çüýşesi lomaý

Gysga düşündiriş:

30ml arassa aýna sirop çüýşesi derman, himiki serişdeler we şeraplar üçin amatly.Lukmançylyk enjamlaryňyz üçin ýokary hilli çüýşeler gerek bolsa, sirop çüýşelerimizden başga zat görmäň.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

30ml arassa aýna Sirop çüýşelerimiziň lomaý satuwy, Sirop çüýşeleriniň arasynda iň kiçisi.Her çüýşe size has çeýeligi üpjün edýän gapak bilen ýa-da ýok.Çüýşe ýokary hilli galyň kesilen aýnadan ýasalýar we alýumin tamper subutnama gapagy bilen gelýär.Şeýle-de bolsa, gapaklary goşmak bilen lomaý bukja hökmünde satyn almak isleseňiz, aç-açan görünýän gapaklar, medilok gapaklary, atomizator spreýleri we losyon nasoslary ýaly bizden saýlamaly köp zat bar.

Çüýşeleri bellemek we şahsylaşdyrmak hem aňsat, sebäbi marka we ingredient sanawlary üçin köp ýer bar.Ujypsyzlygy sebäpli, müşderileriňize nusga ýa-da syýahat ölçegli önümler hödürlemek isleýän bolsaňyz, ulanmak gaty gowy çüýşe.

Tamper subutnamalary

Sirop çüýşelerimiz bilen ulanmak üçin - çagalyk dermanlary we losýonlar üçin ajaýyp, çagalaryň özbaşdak girmegini islemeýärsiňiz!

Önümiň görkezilmegi

Alýumin Tamper Proof Cap3 bilen 30ml arassa aýna Sirop çüýşesi lomaý
Alýumin Tamper Proof Cap1 bilen 30ml arassa aýna Sirop çüýşesi lomaý
Alýumin Tamper Proof Cap4 bilen 30ml arassa aýna Sirop çüýşesi lomaý

Gysgaça mazmun

● 30ml kuwwaty.

Evidence Munuň subutnamasy ýa-da onsuz bolup biler.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli bankalary almaga rugsat berýäris, ýöne umumy bankalar palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň