Täze likýor önümini dizaýn etmek üçin başlangyç kompaniýasyna nädip kömek etmeli?

“Jaspar” likýor çüýşesi 200ml:

1. Çüýşäniň görnüşi: UK Jaspar likýor çüýşesi;2. Reňk: Arassa çüýşe we galyndy ösdürilmeli;3. Göwrümi: 200ml;4. Ulanylýan tehniki: Aýazly täsir, ekrany çap etmek.

Çüýşäniň dizaýny:

Bu, Angliýanyň “Jaspar Drinks” tarapyndan bellenen taslama.Bize şuňa meňzeş başlangyç dizaýny iberdiler:

6-njy surat
9-njy surat
14-nji surat

Olara edil şol bir çüýşäni bermegimizi isleýärler.Şeýlelik bilen, täze galyby ösdürmeli we olar üçin ajaýyp gapak bermeli.Ilkibaşda gyzyl reňkli tagam üçin gyzyl gapak, şetdaly tagamy üçin mämişi gapak bar diýip pikir edýärdiler.Şeýle-de bolsa, MOQ azyndan 50,000 bölek bolup, olar MOQ-a laýyk gelmedi.

Şeýlelik bilen, olar üçin taýyn aksiýa bermek hakda pikir edýärdik.Orka dykylyk ýa-da uzyn nurbat gapagy.

Soň bolsa, müşderi tamper subutnamasy bolan gysga nurbat gapagyny makul bildi.Müşderini almak üçin birnäçe taýýar ak reňkimiz bar we kümüş gapagyň iň amatly reňk bolmalydygyna ynanýardyk.Müşderini teklip etdik, ol tassyklandy.

Görşüňiz ýaly, bu reňkler azdy we kümüş gapak iň oňat wariantydy.

Müşderi aslynda näme satmak isleýändigini bilmeýärdi, şonuň üçin birnäçe wersiýa düzdi we ilki bilen nusga öndürmegimizi haýyş etdi.Görşüňiz ýaly, insultyň her reňkinde birnäçe dizaýn bar.Ekranyň çap görnüşi bilen çykmak üçin filmi çap etmek üçin taýýarladyk.

16-njy surat
17-nji surat
23-nji surat
22-nji surat

Şeýlelikde, müşderi tarapyndan talap edilýän başlangyç ekran çap nusgalary.Müşderini almak üçin nusgany Angliýa iberdik.Alandan soň, bu dizaýny aýazly çüýşe bilen saýlady: Bu özüne çekiji görünýär!

18-nji surat
20-nji surat
21-nji surat
19-njy surat

Soň bolsa, çüýşäni doňdurmaly.Aýazdan soň görnüşi şeýle boldy.Soňra panton reňklerine esaslanýan reňkleri we sözleri ekrana çap etmeli:

24-nji surat
25-nji surat
26-njy surat

Soň bolsa, muny gaty gowy etdik:

31-nji surat
30-njy surat
28-nji surat
27-nji surat

Ahyrynda, ony Angliýa ibermeli.Angliýa arkaýyn baryp ýetýärdi.Müşderi ony gaplap, Angliýa bazaryna satdy.

33-nji surat
32-nji surat
Surat 1
34-nji surat

Önümçilik wideosy:

Bu ýerde aýnanyň önümçilik prosesini paýlaşmak isleýäris.

Ine, köp sargyt üçin ekrany çap etmegiň wideosy, görşüňiz ýaly, effekt almak üçin iki gezek çap edilmeli.


Iş wagty: 26-2022-nji dekabryBeýleki blog

Ganatly çüýşe hünärmenleriňiz bilen maslahatlaşyň

Çüýşäňiziň hilini we bahasyny wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde kynçylyklardan gaça durmaga kömek edýäris.