Qualityokary hilli Borosilikat bankasy 350ml

Gysga düşündiriş:

Jam we biraz suw üçin çüýşe

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ajaýyp 350ml Qualityokary hilli Borosilikat aýna bankasy, 350ml ýokary hilli Borosilikat aýna bankanyň ululyklarynyň arasynda gaty çişýär.Her aýna banka iň ýokary hilli aýnadan ýasalýar we gapaklaryň ajaýyp görnüşini öz içine alýar.Altyn, Gara ýa-da Kümüşden saýlap bilersiňiz, bu çüýşäni we bankany önümleriňizde dürli önümlerde ulanyp bilersiňiz.Kiçijik bir zat gözleýän bolsaňyz, bu bankany 350ml-de göterýäris, 350ml ýokary hilli Borosilikat aýna bankanyň tegelek üstü, markany ulanmagy aňsatlaşdyrýar we çuňňur gapaklar hakyky hilli bezeg goşýar.Arzan bahadan ýokary hilli banka gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.Olary ferma dükanyndan supermarketlere çenli kämilleşdirýän bölekleýin gurşawda aňsatlyk bilen ýerleşdirip bolýar.350ml ululygy hem täjirçilik manysy bolup, ony jam, bal, nahar souslary we başga-da köp ulanyp bilersiňiz!

350ml ýokary hilli Borosilikat aýna bankany onlaýn satyn alyň

Bu banka önümleriňizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrjak ajaýyp banka.Alternatiw ululyklar üçin ajaýyp bankalarymyzyň doly görnüşini satyn almagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

Borosilikat2
Borosilikat3
Borosilikat4

Gysgaça mazmun

● 350ml jam

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň