277ml Bonta arassa aýna iýmit bankasy we örtükli gapak

Gysga düşündiriş:

Punta gözleýän bolsaňyz, näme üçin 277ml ýokary açyk gapdal zolakly gapagy ulanmaly däl?Bükülen gapak güýçli taraplaryňyza oýnap, desertiňiz üçin wizual täsir döredip bilermi?Ajaýyp Eton Mess döretmek üçin meringue, miwe we krem ​​gatlaklary!

Ölçegler 277ml
Reňkler bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

277ml Gouge bonta bankamyz, dürli dykyzlyklar, çotnalar we beýleki dykyzlyklar üçin döredilen ýönekeý aýna bankadyr.Arassa, tekiz banka marka bellikleriňizi we stikerleriňizi ýerleşdirmek üçin ýeterlik ýer berýär.Önümiňiziň sarp edijileriň ünsüni çekmegini aňsatlaşdyryň.

277ml Bonta arassa aýna iýmit bankasy we onlaýn öwrümli gapak satyn alyň

277 ml Bonta aýna bankamyzyň bedeni gaty aç-açan, önümleriňizi sarp edijilere görkezmek we gowy wizual täsir döretmek üçin gowy usuldyr.Ajaýyp Eton Mess döretmek üçin gatlaklar, miweler we kremler;Ora-da Tiramisu döretmek üçin gatlak kofe, gubka we krem!Islendik nahar myhmany hökman täsir eder!Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

sehd (1)
sehd (4)
sehd (2)
sehd (5)
sehd (3)
sehd (6)

Gysgaça mazmun

J Iki banka we gapagyň gapagy ýapylýar.

● 277ml kuwwaty.

● 66mm boý.

● Şeýle hem gapaksyz elýeterli.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň