500ml süýt çüýşesi keramiki gapak we sim tutawajy

Gysga düşündiriş:

Süýt we suwy saklamak üçin köplenç ulanylýar we halka görnüşli dizaýny götermek has amatlydyr

Ölçegler 500ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Keramiki gapakly we simli tutawaçly 500 ml süýt çüýşesi doly gelýär we talaplaryňyza görä hasam şahsylaşdyrylyp bilner.Her çüýşe, mazmunyna iň aýdyňlygy hödürleýän iň ýokary hilli galyň kesilen aýnadan ýasalýar. Keramiki gapak we sim tutawajy bilen 500 ml süýt çüýşesi

miwe suwlary, sirkeler we ýaglar, süýt titremeleri we başgalar ýaly önümler üçin iň amatly saýlawdyr.Adaty görnüşi we gapagyň goşmaça peýdalary sebäpli bu önümi ähliumumy ulanyp bilersiňiz!Her çüýşäni marka ýa-da bellikler bilen şahsylaşdyryp bolýar.Diňe çüýşeleriňizi dolduryň, gapagyny çalyň we gidiň!

Esasy dizaýnyň rolundan başga-da, bu çüýşäniň tapawutly gapagy hem özüne çekiji.Çüýşede saklanýan suwuklygyň agramy uly bolanda, demir girew dizaýny ulanyjy üçin has amatly bolup biler.Siz göterip bilersiňiz.Suwuklyklary saklamakdan başga-da, käbir miweleri ýa-da gury önümleri hem saklap bilýär

Keramiki gapak we simli tutawaçly 500 ml süýt çüýşesini onlaýn satyn alyň

Şireli çüýşeleriň bu görnüşi has uly kolleksiýanyň bir bölegidir.Iň oňat bahadan size iň giň saýlawyň berilmegini üpjün etmek üçin gije-gündiziň dowamynda işleýäris.Eger tapyp bilmeýän anyk talaplaryňyz bar bolsa, uly ýa-da tölegsiz sargytlar üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň görkezilmegi

Süýt4
Süýt3
Süýt2

Gysgaça mazmun

● 500 ml süýt çüýşesi keramiki gapak we sim tutawajy

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň