212ml 12oz boş tegelek ergo aýna bankany arassalaň

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda iň meşhur bankalardan biri. Souslary, jamlary we ş.m. saklamaga kömek edýär. Aşhanada gowy ýoldaş.

Ölçegler 212ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

212ml 12oz arassa boş tegelek ergo aýna bankalar, dürli dykyzlyklar, çotnalar we beýleki goraghanalar üçin niýetlenen ýönekeý aýna bankalardyr, bankalaryň açyk we tekiz taraplary size markaly bellikleriňizi we stikerleriňizi ýerleşdirmek üçin köp ýer berýär.

Bu bankalaryň iň gowy tarapy, olar üçin elýeterli dürli gapak dizaýnlarynyň sanydyr!Bu gapaklaryň reňkleri we nagyşlary altyn, kümüş, gara, gök gingham, gyzyl gingham we gül ýaly zatlary öz içine alýar, şonuň üçin gapaklary öz şahsy markaňyz bilen ajaýyp gabat getirip bilersiňiz!

212ml 12oz arassa tegelek ergo aýna bankany onlaýn satyn alyň

Customhli görnüşli özleşdirme hyzmatlaryny berip bileris, zerur gapagy sazlap bilersiňiz, kompaniýanyň nyşanyny bankada çap edip bilersiňiz, nämä garaşýarsyňyz?Bu banka iň gowy saýlawyňyz, sargyt bermekden çekinmäň!

Önümiň görkezilmegi

ergo3
ergo2
ergo4

Gysgaça mazmun

2 212ml Ergo aýna gapakly

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň