“Pourer Cap” bilen 250ml aýna Maraska çüýşesi

Gysga düşündiriş:

250ml aýna Maraska çüýşesi gara guýulýan gapakly aşhanada zeýtun ýagy çüýşesi hökmünde ajaýyp ulanylýar.Nusgalary, stol souslaryny, ýaglary we beýleki köp sanly iýmit önümlerini saklamak isleseňiz, muny hem edip bilersiňiz!Bu çüýşe, 31.5 mm ýapylýanlaryň köpüsine gabat gelýär, bu içine döküji goýmalar, nurbat üstleri we aç-açan ýapgylar bar.Alýumin gapaklaryny ýa-da plastmassa gapaklaryny saýlap bilersiňiz, alýumin gapaklaryny ulanýan bolsaňyz, ony maşyn bilen gurmaly.Şeýle-de bolsa, plastmassa gapaklar üçin ony el bilen düzedip bilersiňiz.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Geýinmek, ýaglar, şeraplar, sirkeler we başgalar üçin berk maslahat berilýär.Çüýşäniň inedördül taraplary önümiňize gaty üýtgeşik görnüş we aňsat işleýär.Oňa islendik belligi aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz we bu önümleri şahsylaşdyrmak üçin peýdalydyr, şonuň üçin ähli maglumatlary şol ýerden aňsatlyk bilen okap bilersiňiz.Tamper aç-açan gapak, elmydama gowy saýlaw we müşderiňizi howpsuz duýýar we önümçilik wagtynda howpsuz bir zady ulanmaga begenýärler, ýöne şol bir wagtyň özünde ony guýýan gapak bilen dökmek aňsat.

Marasca çüýşesi iýmit derejesindäki önüm bolansoň, ony köp sanly iýmit önümleri bilen saklap bilersiňiz.Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, salat geýimlerini, ýaglary, gyzgyn souslary, ýakymly zatlary, doňdurma souslaryny, şeýle hem sowgat toplumyny saklamak üçin ajaýyp zat!

Umuman aýdanyňda, bu restoranlarda ýa-da kafelerde giňden ulanylýan çüýşe.Bu, elbetde, iň gowy saýlanlaryňyzyň biridir.

Önümiň görkezilmegi

maraska zeýtun ýagy çüýşesi1
maraska zeýtun ýagy çüýşesi5
maraska zeýtun ýagy çüýşesi6

Custöriteleşdirilen

Kepkanyň görnüşi:Alýumin gapagy guýulýan toplum bilen ýa-da guýýan toplumly plastmassa gapak.

Reňk bar:Gara, kümüş, altyn, ýaşyl.

Belli ýa-da haçly mämişi ýaly belli bir gapak dizaýny bilen gyzyklanýan bolsaňyz, düzülip bilner we MOQ mundan beýläk 50,000 bölek bolar.Siziň logotipiňiz hem çap edilip bilner.

Gaplaň:Adatça döküji toplum bilen birleşýär, ýöne MOQ 50,000piece-den başlap öz logotipiňiz bilen düzülip bilner.

Gysgaça mazmun

M 250ml Maraska çüýşesi (takmynan 8.5oz ekwiwalent) guýma toplumyny öz içine alýar.Adatça aýratyn satylyp bilner.

Elýeterli beýleki kuwwat ýygnamak: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň