Üç bölümli 500cc bagasse tegelek bir gezeklik nahar gutusy

Gysga düşündiriş:

Günortanlyk arakesmesinde köp işleýän ofis işgärleri üçin salat gazany isleýärsiňizmi?Üç bölümli 500cc bagasse tegelek bir gezeklik nahar gutusy, supermarketlerde we kafelerde doňduryjy tekjelerde öýde görünýär.Bu sumka salat tabaklary makaron we tüwi gaplamak üçin hem ajaýyp.Qualityokary hilli bir gezek ulanylýan salat tabaklary üçin, bizden başga görünmäň!

Ölçegler 500cc
Reňkler bar Ak

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

TheÜç bölümli 500cc bagasse tegelek bir gezeklik nahar gutusydoly gaýtadan işlenip bilner we doly biodegrirlenip bilner, şonuň üçin giňden kabul edilýär.Müşderileriňize mazmuny mümkin boldugyça täze saklamak bilen, gazanyňyzyň mazmunyny özüne çekiji görnüşde görmäge mümkinçilik döreder.Önümlerimiz bilen, marka bahanyňyzyň saklanmagyny üpjün etmek bilen müşderileriňize netijeli hyzmat edip bilersiňiz.

On üç bölümli 500cc bagasse tegelek bir gezeklik nahar gutusyny satyn alyň

 

BiziňkiÜç bölümli 500cc bagasse tegelek bir gezeklik nahar gutusygapagy bilen salatlar, etli tagamlar, balyk, makaron salady, kartoşka salady ýa-da tüwi we galla üçin ajaýyp.Müşderilerine özüne çekiji gaplamalary hödürlemek isleýän täjirçilik kärhanalary üçin bu ulanyş çäksizdir.Öýde LIDS bilen bir gezek ulanylýan jamlary ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyzam, böleklere gözegçilik we iş nahary üçin ajaýyp.Customershli müşderilere köpçülikleýin önümçilikden ozal önümlerini barlamagy maslahat berýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

 

Önümiň görkezilmegi

SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 21
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 22
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 23
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 24

Gysgaça mazmun

● 100% Wegan.

● Bir gezek ulanylýan jamymyz iýmit derejesi bilen tassyklanýar.

Salat Salatlar, etler, balyklar, makaron ýa-da tüwi bölekleri we önümler üçin ajaýyp.

● Saklamak aňsat, şonuň üçin saklaýarlar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň