Amber damja çüýşesi 20ml

Gysga düşündiriş:

“Dropper Cap” bilen 20ml Amber Dropper çüýşesi, efir we aromaterapiýa ýaglaryňyzy we hoşboý yslaryňyzy ygtybarly saklamagyň we takyk paýlamagyň ajaýyp usulyny hödürleýär.Amber reňkli aýna UV çyrasyndan hem goraýar!

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Çaga çydamly gapagy bolan 20ml Amber Dropper çüýşesi, gözegçilikde saklanmaly köp mukdarda suwuklygy guýmak üçin iň amatly ululykdyr.Saglar, hoşboý yslar, iýmit reňkleri - sanaw tükeniksiz!Bu çüýşeler, aromaterapiýa we efir ýaglary, göz damjalary we sakgal ýaglary ýaly köp sanly saglyk we gözellik önümleri üçin ajaýyp gaplama çözgüdini ýasaýan, ýaprakly gapak bilen birleşdirilen güýçli, gök reňkli aýnadan ýasalýar.

Bu çüýşäniň gödek reňki, göz damjalary we agyz spreýleri ýaly lukmançylyk önümlerine, şeýle hem adaty, köne mekdebe görünmek isleýän marka laýyk gelýär diýip pikir edýäris.

Çüýşeler bazardaky beýleki aýna çüýşelerden tapawutlylykda ýokary hilli aýnadan ýasalýar, amber reňk sepilmeýär, tersine, önümçilik işiniň başyndan gök reňkli aýna bilen ýasalýar.Bu stakanyň wagtyň geçmegi bilen reňkini ýitirmeginiň öňüni alýar.Amber reňk UV çyrasyny süzýär, çüýşäni ýagtylyga duýgur önümleri saklamak üçin ajaýyp edýär.Damja çüýşelerimiziň diapazony 5ml-den 100ml-e çenli ululykda bolýar, gök, ýaşyl we açyk reňk görnüşlerinde hem bar.

20ml Amber Dropper çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu çüýşe we turba kombinasiýasy ahyrky ulanyja önümiňizi arassa we hapalanmazdan paýlamaga mümkinçilik berýär.Turbage diňe damja çüýşelerimiz bilen gabat gelýär.Önümiňizden soň önümiňiziň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýän we önümiňiziň bozulmandygyny size we müşderiňize aýdyň görkezýän aç-açan görünýär.

Önümiň görkezilmegi

wps_doc_0
wps_doc_1
wps_doc_2

Gysgaça mazmun

● 20ml Amber çüýşe
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň