200cc Biodegradable Bagasse Tegelek Ounce jamy

Gysga düşündiriş:

Günortanlyk arakesmesinde köp işleýän ofis işgärleri üçin salat gazany isleýärsiňizmi?LIDS bilen 200cc bir gezek ulanylýan jamlarymyz, supermarketlerde we kafelerde doňduryjy tekjelerde öýde görünýär.Bu plastik salat tabaklary makaron we tüwi gaplamak üçin hem peýdalydyr we iýmitleri täze we hapalanmaz ýaly saklamak üçin aç-açan LIDS bilen gelýär.Qualityokary hilli bir gezek ulanylýan salat jamy üçin, indi seretmäň.

Ölçegler 200cc
Reňkler bar Ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

200cc Biodegradable Bagasse Round Ounce Bowl onlaýn satyn alyň

Bu 200cc bir gezek ulanylýan jamyň gapagy doly gaýtadan ulanylýar we giňden kabul edilýär.Müşderileriňize mazmuny mümkin boldugyça täze saklamak bilen, gazanyňyzyň mazmunyny özüne çekiji görnüşde görmäge mümkinçilik döreder.Mazmuny has uzak we taze saklamak üçin gapak gysýar.Gaplamalarymyz arkaly, markaňyzyň gymmatyny saklamagy üpjün etmek bilen müşderileriňize netijeli hyzmat edip bilersiňiz.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

azesd (1)
azesd (2)
azesd (3)
azesd (4)

Gysgaça mazmun

200cc Biodegradable Bagasse Tegelek Ounce jamy

Köpräk oka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň