250cc Zaýalanýan Bagasse Ak Combo Flip Box

Gysga düşündiriş:

250cc bagasse bişirilýän guty çeňňek gapagy.Düwürtikli, gysgyçly ýapgyly ýeňil dag gerşi dizaýny, iýmitiň uzak wagtlap täze saklanmagyna has berk möhür getirýär.

Ölçegler 250cc
Reňkler bar Ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Her 250cc plastmassa bişirilen iýmit gutusy biodegrirlenip bilinýän sumkadan ýasalýar we önümleriňize, esasanam bölekleýin gurşawda şöhle saçmak üçin otag berýär.Salatyňyz, tüwi we beýleki güýçli önümler bu gapda ýerleşdirilenden soň satylar.

250cc Degradable Bagasse White Combo Flip Box onlaýn satyn alyň

250cc bagasse taýýar guty supermarketler, kafeler, delli hasaplaýjylar we barlar, dynç alyş ýerleri we başga-da köp azyk kärhanalary üçin amatlydyr.Nahar gutularymyza marka logotipiňiz hem bellik edilip bilner.Talaplaryňyzyň nämedigine garamazdan, iýmitiňiziň seresaply gaplanandygyny we müşderileriň alyp biljekdigini bilseňiz, arkaýyn bolarsyňyz.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

srgfs (2)
srgfs (3)
srgfs (4)
srgfs (5)

Gysgaça mazmun

Full Doly gaýtadan işlenip bilner.

● Göwrümi 250cc.

Ca Kafe, supermarket we delli barlar üçin ajaýyp.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň