Alýumin gapagy bilen 480ml içgi sowuk içgi aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu önüm 480ml suwuklygy saklap bilýär.çüýşeler barlar, restoranlar, desertler, toýlar, oturylyşyklar, sport zallary, piknikler, ýapyk ýa-da açyk çäreler üçin ajaýyp süýt, süýjülik, alkogol, şireler, belok çaýkamak, kofe we ​​ş.m. ýaly dürli içgileri saklamak üçin amatlydyr.

Ölçegler 480ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Içgi içýän aýna çüýşelerimiz güýçli, ygtybarly, yssyz we döwülmäge çydamly iýmit derejeli aýnadan gurlupdyr.Kristal arassa aýnanyň kömegi bilen içindäki zatlary aňsatlyk bilen görüp bilersiňiz.Alýumin gapagy we inçe köpükli liner mazmuny uzak wagtlap täze we ýokumly baý saklamak üçin howa geçirmeýän möhür berýär.Giň açylmagy bilen buz kublaryny, miweleri aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz, hatda şire çüýşesinden çemçe bilen göni iýip bilersiňiz.Uly çüýşeleri arassalamak üçin amatly, has durnukly we az mukdarda ýykylýar.Owadan çalaja şekil süýji şirä gaty laýyk gelýär.Bu size içgili lezzet berer.Her çüýşe ýeňil alýumin gapagy bilen doldurylýar.Çüýşeleri iş logotipiňizi ýa-da marka belligiňizi goşup aňsatlaşdyryp bolýar.

Alýumin gapagy bilen içgi sowuk içgi aýna çüýşesini onlaýn satyn alyň

Owadan we ajaýyp aýna gap-gaçlaryny dizaýn edip durmuşy has ýylylaşdyrmagy maksat edinýäris.Esasy önümlerimiz şerap aýnasy, şampan aýnasy, piwo aýnasy, aýna şem saklaýjy we möwsümleýin, sowgat, öý bezegi we gündelik ulanylyş üçin aýna waza.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Zehinli toparymyz we tejribeli dizaýnerimiz önümlerimizi täze we täze edýän täze pikirler bilen çykyş edýärler, önümlerimizi we hyzmatymyzy gowulaşdyrmak üçin hemişe synanyşyk edýäris.Döredijilik, dizaýn we täzeliklerden doly, her aýna gap-gaçlaryň üsti bilen ajaýyp durmuş duýgusyny hödürlemäge üns berýäris.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

首 图
44444
33333

Gysgaça mazmun

● 480ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň