375ml agaç dykyly çakyr aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli iýmit derejeli aýnadan ýasalan, diňe güýçli yssy ýa-da pes temperatura garşy durup bilmeýär, BPA mugt, içmek we saklamak ygtybarly!Agyr material ony güýçli we çydamly edýär, gaýta-gaýta ulanyp bolýar.

Ölçegler 100/250/375/500 ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Çüýşäni doldurmak we arassalamak aňsatlaşdyrmak üçin çüýşäniň giň açyklygy bar.Cokary aýdyňlyk, içerde saklanylýan mazmuny ajaýyp görmäge mümkinçilik berýär, çüýşeleriň inedördül görnüşi saklamak, ýer tygşytlamak üçin ajaýyp.Toksinlerden, himiki maddalardan we gurşundan azat agaç dykylygy bilen enjamlaşdyrylan her çüýşäni, gündelik ulanmak we daşamak üçin amatly, çalt we çalt atyp bolýar.Çaý, süýt, suw, içgiler, şireler, demlemek, piwo, kofe, çaý, salat geýmek, kefir, kombucha, fermentlenen içgiler üçin ajaýyp.Şeýle hem, şiräňizden birneme serginlediji içgileri hödürlemek üçin süýji gap hökmünde ulanylyp bilner.Ora-da ýakymly ysly zatlar, poroşoklar, garyndylar, rublar, şeker, sepilenler we senetler ýaly gury maddalaryňyzy saklamak üçin ulanyň.

“Wood Cork Online” bilen çakyr çüýşeleriniň aýnasyny satyn alyň

Önümlerimiz size elýeterli we amatly bahadan ajaýyp wariant hödürleýär.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.Thehli önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna iberilýär we özüne çekiji görnüşi we gowy hili bilen gaty gowy abraýdan peýdalanýar.Companyakyn geljekde kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Önümiň görkezilmegi

4
2
3

Gysgaça mazmun

● 100/250/375/500 ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň