284ml Aýna Çutni bankasy

Gysga düşündiriş:

284ml aýna Çutni bankasy, öýde ýasalan konserwleriň böleklerini gaplamak üçin amatly, şeýle hem köpçülikleýin bölek satuw we ýerli ferma dükanlarynda kiçi göwrümli önümçilik üçin uly göwrümli önümçilik liniýalarynda ulanmak üçin has amatlydyr.

Ölçegler 284ml
Reňk bar Arassala
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

 

Iň soňky önümleriňiz üçin adaty çeýneli banka gerekmi?284ml aýna Çutni bankasy, öýde ýasalan konserwleriň böleklerini gaplamak üçin amatly, şeýle hem köpçülikleýin bölek satuw we ýerli ferma dükanlarynda kiçi göwrümli önümçilik üçin uly göwrümli önümçilik liniýalarynda ulanmak üçin has amatlydyr.

 

Bu banka önümiňizi gorap saklamak we boýnuňyzdan syzmazlyk üçin rezin bilen örtülen örtükli gapak bilen gabat gelýär.Küýzäniň özüne çekiji görnüşi, özüne çekiji görnüş berýär, tekiz orta bölüm bolsa zerur bolsa bellikler we stikerler goşmak üçin giň ýer berýär.

 

Näme garaşýarsyň?Şol lezzetli çeýneleri taýýarlaň!(Bu çüýşe makaron souslary, duzly we ýakymly önümler üçin hem amatly - saýlamak size bagly!)

 

284ml arassa aýna çutni bankasyny onlaýn satyn alyň

 

Biziň kompaniýamyz, gaplama önümlerini öndürýän kärhanalaryň biri hökmünde kesgitlenen dizaýn, önümçilik, satuw.Önümler Hytaýda we Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Singapur, Malaýziýa, Eastakyn Gündogar we Gonkong, Makao we Taýwan sebitlerinde gowy satylýar, önümlerimiz adamlaryň durmuşynda giňden ulanylýar

 

Önümler üçin has köp müşderiniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zawodymyzda ekran çap etmek, pürküji boýag, bronzing, gyzgyn kümüş, aýaz, gowrulan güller, nagyşly dizaýn zawody bar.

 

Önümiň görkezilmegi

284ml-Aýna-Çutni-Jar
284ml-Aýna-Çutni-Jar-w-Label_ 副本
284ml-Aýna-Çutni-Jar

Gysgaça mazmun

4 284ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň