41ml (1.5oz) Gapakly kiçi aýna jam

Gysga düşündiriş:

41 ml kiçi aýna bankanyň we gapagyň ajaýyp kombinasiýasy, bu çüýşe önümiňizi has janly görkezer.Şol bir wagtyň özünde galyň we arassa aýna önümiňize ýokary hilli duýgy berer, 43mm boýn bolsa doldurmagy aňsatlaşdyrar.Jam bankalarynda 43 mm gapak bar, aňsatlyk bilen açyp bilersiňiz.LIDS gara, altyn, kümüş we gyzyl barlanan mata bilen gelýär.

Ölçegler 41ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Kiçijik jam bankalarymyz, günortanlyk we günortanlyk çaý üçin, şeýle hem ertirlik we ertirlik ýa-da myhmanhana ertirlik nahary üçin dürli tagam tagamlaryny hödürleýär.Müşderileriňize önümiňiz barada has giňişleýin maglumat bermek üçin öz kompaniýaňyzy ýa-da önüm markaňyzy tekiz ýere goşuň.Supermarket tekjelerinden başlap, hasaplaýjylara, restoran stollaryna çenli hemme ýerde ýer bar!Çüýşämizi saýlap bilseňiz, size ýol bermeris.

Arassa aýna Maraska çüýşesini we gara polikon gapagyny onlaýn satyn alyň

Lomaý gaplama opsiýalarymyz, ähli ýokary hilli aýna we plastmassa gaplamalarda iň oňat bahany almak üçin işiňiz üçin ygtybarly we ygtybarly usuldyr.Newhli täze müşderilere önümlerimizi köp satylmazdan ozal satyn almagy maslahat berýäris.Gatnaşyklaryň sanyny satyn almazdan ozal önümiň laýyklygyny barlamaga mümkinçilik berer.GoWing-de söwda edýän bolsaňyz, ygtybarly eltip bermek we wagtynda üpjünçilik zynjyry bilen size hyzmat ederis!Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● Bahasyna banka we gapak girýär.

4 4 reňkde bar bolan gapaklar - gara, altyn, kümüş we gyzyl gingham.

● 41ml kuwwaty.

● 43mm boý.

Glass Aýna jam bankalary ýygyndysyna göz aýlaň.

Ount arzanladyşlar köpçülikleýin sargytlara awtomatiki usulda degişlidir.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň