250ml altyburç aýna sous çüýşesi (lomaý)

Gysga düşündiriş:

Çüýşelerimiz gyzgyn souslardan başlap, desert siroplaryna çenli ketçup we maýonez ýaly ähli souslar üçin ajaýyp.Şeýle hem konserwirlenen zeýtun ýagy, sanjym ýaglary, salat geýimleri we sirkeler bilen meşhurdyr.Supermarket tekjelerinden başlap, hasaplaýjylara, restoran stollaryna çenli hemme ýerde öz orny bar!

Ölçegler 60ml, 100ml, 250ml, 500ml
Reňkler bar Çüýşäniň reňkini arassalaň
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu lomaý 250ml altyburçly aýna sous çüýşeleri, souslary we beýleki iýmitleri, esasanam suwuklyklary saklamak üçin örän ajaýyp çüýşe.Altyburç şekil önümiňize şahsyýet goşar we sous bazarynda tapawutlanmagyna kömek eder.Şol bir wagtyň özünde, önümleriňize retro duýgusyny hem berip biler, şonuň üçin kiçi ýa-da uly bolsun, käbir retro önümlerini gurmak üçin örän amatlydyr.Bu çüýşe gapak bilen ýa-da ýok, şonuň üçin ony 43 mm gapak bilen jübütläp bilersiňiz ýa-da gara, altyn ýa-da kümüşden gabat gelýän 43 mm nurbady saýlap bilersiňiz.

Arassa aýna Maraska çüýşesini we gara polikon gapagyny onlaýn satyn alyň

Lomaý gaplama opsiýalarymyz, ähli ýokary hilli aýna we plastmassa gaplamalarda iň oňat bahany almak üçin işiňiz üçin ygtybarly we ygtybarly usuldyr.Newhli täze müşderilere önümlerimizi köp satylmazdan ozal satyn almagy maslahat berýäris.Gatnaşyklaryň sanyny satyn almazdan ozal önümiň laýyklygyny barlamaga mümkinçilik berer.GoWing-de söwda edýän bolsaňyz, ygtybarly eltip bermek we wagtynda üpjünçilik zynjyry bilen size hyzmat ederis!Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

1
2
3
4
5

Gysgaça mazmun

● 250ml kuwwaty.

● 43mm boý.

Supokarky aýnadan ýasalan.

Black Gara, altyn ýa-da kümüşde bar bolan metal gabat gelýän gapaklar.

● Altyburç şekilli.

● Has köp lomaý sous çüýşeleri hem bar.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň