320ml arassa alkogolsyz içgi içgisi aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Adatça laboratoriýa enjamlary ýa-da nusga çüýşeleri ýaly, olar alkogol, içgiler, viski, zynjyr zerdejik oklary, gyzgyn sous, şiresi, DIY efir ýaglary, damar, atyr ýaglary, küýze we beýleki suwuklyklar üçin ajaýyp.Bezeg çüýşeleri hökmünde, asylgy bellikler bilen dürli gaty ýa-da poroşokdan owadan.

Ölçegler 320ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Gapaklar aňsatlyk bilen açylýar we ýapylýar, ýöne suwuklyk bilen çaýkananda-da syzmaýan möhüri saklaýar.Çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin galyň hilli aýna gaplar.Indi erbet tagamlar we içgäňize himiki maddalar ýok, bu aýna gurşunsyz, gaýtadan ulanylýar, 100% gaýtadan ulanylýar we ekologiýa taýdan arassa.Ol ýere näme goýsaňyz, bu çüýşede ajaýyp we owadan görüner.Elbetde, öýüňizi bezemek, durmuşyňyza hezil goşmak we owadan we ajaýyp durmuş döretmek üçin waza hökmünde ulanyp bilersiňiz.Çüýşäňizi marka ýa-da şahsylaşdyrmak zerur bolsa, markaly önümiňizi tapawutlandyrmak üçin çüýşäni önüm maglumatlaryňyz bilen bellik edip bileris.

320ml arassa alkogolsyz içgi içgi aýna çüýşesini onlaýn satyn alyň

Kompaniýamyz, häzirki zaman aýna önümçiligini dowam etdirmek usullary bilen döredijilige köp üns berýär we köp meşhur likýor markalary tarapyndan giňden tanalýarys we ynanýarys.Diňe içerki bazary üpjün etmek bilen çäklenmän, önümlerimiz dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edildi.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we ş.m.Custöriteleşdirilen dizaýnlar, OEM we ODM sargytlary zawodymyzda mähirli garşylanýar.Iň az sargyt mukdary bizi has köp müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmakda has çeýe edýär, Bu artykmaçlyklaryň hemmesi, bir gaplama üpjün edijini edýär.Önümlerimiziň artykmaçlygy durnukly hil.Hil biziň durmuşymyzdyr.Diňe ösen hil gözegçilik maşynlary däl, eýsem hünärmen işgärleriň hiline gözegçilik topary köp.Jemi önümçiligi goldamak ulgamymyz hem ähli üpjünçilik ukybymyzy goraýar.

Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ýokary hilli önümlerimizden we hünär hyzmatymyzdan kanagatlanarsyňyz.

Önümiň görkezilmegi

320 (1)
1
2

Gysgaça mazmun

20 320ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň